IV- ja KVV-työnjohtaja – Oulu sekä lähialueet 

Tarjoamme luotettavaa ja ammattitaitoista IV- ja KVV-työnjohtajaa Oulussa ja lähialueilla. Pätevä KVV- ja IV-työnjohtaja edistää asioita ja tekee yhteistyötä epäkohtien korjaamiseksi työmaalla, epäolennaisuuksiin takertumisen ja töiden hankaloittamisen sijaan. Palvelemme kaikkia rakennuttajia ja urakoitsijoita sekä muita tahoja, jotka tarvitsevat KVV- ja IV-työnjohtajia. Meiltä myös LVI-valvonta kaiken kokoisiin rakennusprojekteihin.

KVV-valvonta ja KVV-työnjohtajan tehtävät

KVV-työnjohtaja (KVV = Kiinteistön Vesi- ja Viemärilaitteisto) on henkilö, joka vastaa rakennusprojektin käyttövesi-, viemäri- ja lämmitysjärjestelmien toteutuksesta ja niiden laadun varmistamisesta. KVV-työnjohtajan tehtävä on valvoa, että kiinteistöön asennettavat vesi-, viemäri- ja lämmityslaitteet asennetaan määräysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Tarvittaessa ulkona ja sisällä tehtäville KVV-töille voidaan hankkia eri työnjohtajat. KVV-työnjohtajalta edellytetään hyvää yhteistyötä viranomaisen, vastaavan työnjohtajan, urakoitsijoiden, valvojien, suunnittelijoiden ja työn tilaajan kanssa.

KVV-työnjohtajan tehtäviin kuuluu:

 • KVV-järjestelmien suunnittelun ja asennuksen valvonta
  KVV-työnjohtaja tunnistaa projektiin liittyvät KVV-vaatimukset ja valvoo niiden toteutumista rakennusprojektin eri vaiheissa.
 
 • Laadunvarmistus
  KVV-työnjohtaja huolehtii siitä, että käyttövesi-, viemäri- ja lämmitysjärjestelmät täyttävät asetetut laatuvaatimukset ja noudattavat voimassa olevia lakeja, asetuksia, määräyksiä, suunnitelmia ja ohjeita.
 
 • Asentajien ja aliurakoitsijoiden ohjaus
  KVV-työnjohtaja antaa ohjeita ja määräyksiä asentajille ja aliurakoitsijoille KVV-työtä koskien ja valvoo niiden noudattamista.
 • Tarkastukset ja dokumentointi
  KVV-työnjohtaja vastaa, että kaikki KVV-järjestelmien tarkastukset ja testaukset tulee suoritettua, sekä niihin liittyvän dokumentaation laadinnasta ja arkistoinnista.
 
 • Viestintä rakennusprojektin eri osapuolten välillä
  KVV-työnjohtaja pitää yhteyttä rakennusprojektin eri osapuoliin ja jakaa tietoa KVV-töihin liittyvistä asioista, kuten muutoksista, aikatauluista ja toiminnallisista vaatimuksista.
 
 • Asiakaspalvelu ja reklamaatiot
  KVV-työnjohtajan tehtäviin kuuluu myös asiakkaiden teknisen neuvonnan antaminen ja reklamaatioiden käsittely.

Pätevällä KVV-työnjohtajalla on selkeä kuva siitä, mitä eri puolilla työmaata tapahtuu. Tarvittaessa hän pystyy tekemään päätöksiä ja ohjaamaan projektia tavalla, joka tekee työskentelystä tarkempaa ja hyödyttää työn tilaajaa.

IV-työnjohtaja työmaalla

IV-työnjohtaja on avainasemassa ilmanvaihdon toteutuksessa rakennusprojekteissa. Työnjohto varmistaa, että ilmanvaihtojärjestelmät asennetaan asianmukaisesti sekä täyttävät laatu- ja turvallisuusvaatimukset. IV-työnjohtajalla on tärkeä rooli ilmanvaihtourakassa, koska lopputulos vaikuttaa ratkaisevasti rakennuksen sisäilmaan.

IV-työnjohtaja koordinoi työmaalla eri osapuolia, kuten LVI-suunnittelijoita, asentajia, urakoitsijoita ja rakennuttajia. Hänen tehtävänään on seurata aikataulua ja laatua sekä valvoa töiden turvallisuutta ja ympäristövaikutuksia. IV-työnjohtaja toimii keskeisenä yhteyshenkilönä työmaan eri toimijoiden välillä.

IV- ja KVV-työnjohtaja

IV-työnjohtajan tehtävät

 • Varmistaa, että määräyksiä ja hyvää rakennustapaa noudatetaan
  IV-työnjohtaja valvoo sitä, että rakennusurakan ilmanvaihto toteutetaan asetusten mukaisesti.
 
 • Valvoo ilmanvaihtourakkaa
  Valvonta siitä, että ilmanvaihtotyöt täyttävät suunnittelun, rakennusmääräysten sekä asiakkaan vaatimukset. Tähän voi sisältyä työmaatarkastusten järjestämistä ja työn laadun seurantaa.
 
 • Laadunvarmistus
  Laadunvarmistus on keskeinen osa IV-työnjohtajan tehtäviä, koska hyvälaatuinen ilmanvaihto parantaa rakennuksen sisäilmaston viihtyvyyttä.
 
 • Pitää huolta tiedonkulusta
  IV-työnjohtaja pitää yllä projektin aikana tiedonkulkua eri osapuolten välillä sekä raportoi työn etenemisestä rakennuttajalle.

IV-työnjohtajan osaaminen

Tehokkaaseen ja laadukkaaseen IV-työnjohtoon vaaditaan vankkaa ammattitaitoa ja kokemusta. Tyypillisiä vaatimuksia ovat LVI-alan koulutus, työkokemus ilmanvaihtourakoinnista ja hyvät johtamis-, viestintä- ja neuvottelutaidot. IV-työnjohtajan tulee hallita alan suunnitteluperiaatteet, tekniset ratkaisut ja asennusmenetelmät sekä ymmärtää rakennusmääräykset, energiatehokkuusvaatimukset ja ympäristöasiat. Kaiken tämän saat meiltä Taitoplanista.

Miksi KVV-, IV-työnjohtaja ja LVI-valvonta meiltä?

Tilaa KVV-työnjohtaja

arkisin 9:00 – 16:00

Hiltusenkaarre 9b, 90620 OULU